سالیدیفا

If / Else (اگر / در غیر این صورت)

سالیدیتی از عبارات شرطی if, else if و else پشتیبانی می کند.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract IfElse {
  function foo(uint x) public pure returns (uint) {
    if (x < 10) {
      return 0;
    } else if (x < 20) {
      return 1;
    } else {
      return 2;
    }
  }

  function ternary(uint _x) public pure returns (uint) {
    // if (_x < 10) {
    //   return 1;
    // }
    // return 2;

    // حالت کوتاه تر نوشتن شطر
    // عملگر ؟ عملگر سه تایی نامیده می شود
    // عملگر سه تایی = ternary operator
    return _x < 10 ? 1 : 2;
  }
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟