سالیدیفا

تغییر ناپذیر(Immutable)

متغیر های تغییر ناپذیر یا Immutable همچون ثابت ها(constants) هستند. مقدار تغییر ناپذیر ها می تواند داخل constructor تعریف شوند اما دیگر امکان ویرایش ندارند.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Immutable {
  // یک قرارداد کد نویسی وجود دارد که ثابت ها را با حروف بزرگ می نویسند.
  address public immutable MY_ADDRESS;
  uint public immutable MY_UINT;

  constructor(uint _myUint) {
    MY_ADDRESS = msg.sender;
    MY_UINT = _myUint;
  }
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟