سالیدیفا

اولین برنامه

این یه قرارداد سادست که داخلش میشه مقدار count رو بدست آورد، و همچنین مقدار اونو افزایش و کاهش داد.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract Counter {
  uint public count;

  // تابع برای بدست آوردن مقدار فعلی
  // count
  function get() public view returns (uint) {
    return count;
  }

  // تابع برای افزایش یک واحد به مقدار قعلی
  function inc() public {
    count += 1;
  }

  // تابع برای کاهش یک واحد از مقدار قعلی
  function dec() public {
    // اگر مقدار فعلی صفر باشد تابع شکست می خورد
    count -= 1;
  }
}
Solidity

تو Remix امتحانش کنین

احساست در مورد این مقاله چیه؟