سالیدیفا

سلام دنیا!

pragma نسخه سالیدیتی مورد استفاده رو مشخص می کنه.

// SPDX-License-Identifier: MIT
// نسخه کامپایلر باید مساوی یا بزرگتر از0.8.24و کوچکتر از 0.9.0 باشد
pragma solidity ^0.8.24;

contract HelloWorld {
    string public greet = "Hello World!";
}
Solidity

تو Remix امتحانش کنین:

احساست در مورد این مقاله چیه؟