سالیدیفا

متغیر ها (Variables)

سه نوع متغیر تو سالیدیتی داریم:

 • local(محلی):
 1. داخل توابع تعریف میشن.
 2. تو بلاکچین ذخیره نمیشن.

 • state(حالت):
 1. خارج از تواع تعریف میشن.
 2. داخل بلاکچین ذخیره میشن.

 • global(سراسری): اطلاعاتی در مورد بلاکچین فراهم می کنن.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Variables {
  // متغیر های محلی در بلاکچین ذخیره می شوند.
  string public text = "Hello";
  uint public num = 123;

  function doSomething() public {
    // متغیر های محلی در بلاکچین ذخیره نمی وند.
    uint i = 456;

    // چند نمونه متغیر سراسری
    uint timestamp = block.timestamp; // تایم استمپ بلاک فعلی
    address sender = msg.sender; // آدرس صدا زننده
  }
}
Solidity

تو Remix امتحانش کنین

احساست در مورد این مقاله چیه؟