سالیدیفا

Gas (گَس-گاز)

چقدر اِتِر برای انجام یک تراکنش باید بپردازید؟

شما مقدار گَس(gas) مصرف شده * هزینه گَس(gas price) را به اِتِر می پردازید که در آن:

 • gas یک واحد محاسباتی است.
 • (gas) مصرف شده مقدار کل گَس مصرف شده در یک تراکنش است.
 • هزینه گَس هزینه ای هست که شما به ازای هر gas به ether پرداخت می کنید.

تراکنش ها با هزینه گس بالاتر، با اولویت بیشتری در بلاک گنجانده می شوند.

گس مصرف نشده برگشت داده می شود.

محدودیت گس (Gas Limit) #

2 حد بالایی برای هزینه گسی که پرداخت می کنید وجود دارد.

gas limit: حداکثر مقدار گسی که برای هر تراکنش میخواهید پرداخت کنید. (توسط شما تعیین می شود.)

block gas limit: حداکثر مقدار گسی که در یک بلاک جا می شود. (توسط شبکه تعیین می شود.)

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Gas {
  uint public i = 0;

  // استفاده از کل گس موجود باعث شکست تراکنش می شود
  // و تغییرات انجام نشده باقی می مانند
  // گس مصرف شده برگشت داده نمی شود
  function forever() public {
    // اینجا یک حلقه اجرا می کنیم تا تمام گس موجود مصرف شود
    // و تراکنش شکست می خورد
    while (true) {
      i += 1;
    }
  }
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟