سالیدیفا

اِتِر و وِی (Ether and Wei)

هزینه تراکنش ها با ether (اِتِر) پرداخت می شود.

همان طور که یک دلار معادل صد سِنت است، هر اتر (ether) معادل ده به توان هجده 1018 وِی(wei) است.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract EtherUnits {
  uint public oneWei = 1 wei;
  // هر 1 وی معادل 1
  bool public isOneWei = 1 wei == 1;

  uint public oneEther = 1 ether;
  // هر یک اتر معادل 10 به توان 18 وی است.
  bool public isOneEther = 1 ether == 1e18;
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟