سالیدیفا

enum (نوع شمارشی)

سایلدیتی از enum ها پشتیبانی می کند. enum ها در تعریف گزینه های یک انتخاب و همچنین پیگیری وضعیت ها کاربرد دارند.

Enums را می توان خارج از قرارداد تعریف کرد.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Enum {
  // مشخص کردن وضعیت خرید
  enum Status {
    Pending,
    Shipped,
    Accepted,
    Rejected,
    Canceled
  }

  // گزینه پیش فرض، اولین گزینه تعریف شده است.
  // گزینه پیشفرض می شود pending که در اینجا گزینه
  
  Status public status;

  // است uint مقدار برگشتی از نوع
  // Pending - 0
  // Shipped - 1
  // Accepted - 2
  // Rejected - 3
  // Canceled - 4
  function get() public view returns (Status) {
    return status;
  }

  // به ورودی uint بروزرسانی وضعیت با پاس دادن مقدار 
  function set(Status _status) public {
    status = _status;
  }

  // را بروزرسانی کنید enum به راحتی میتوانید مقدار
  function cancel() public {
    status = Status.Canceled;
  }

  // به مقدار پیش فرض یعنی 0 برمیگردد enum مقدار delete با استفاده از
  function reset() public {
    delete status;
  }
}
Solidity

تعریف و import کردن Enum #

فایلی که enum در آن تعریف شده:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;
// 'EnumDeclaration.sol' با این نام ذخیره شده 

enum Status {
  Pending,
  Shipped,
  Accepted,
  Rejected,
  Canceled
}
Solidity

فایلی که از enum تعریف شده در بالا استفاده می کند:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

import "./EnumDeclaration.sol";

contract Enum {
  Status public status;
}
Solidity

در Remix امتحان کنید: #

احساست در مورد این مقاله چیه؟