سالیدیفا

کیف پول Ether

اینجا یه نمونه از کیف پول میبینیم که امکانات زیر رو داره:

 • میشه بهش ETH فرستاد (واریز کرد)
 • دارنده ولت میتونه برداشت کنه
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract EtherWallet {
  address payable public owner;

  constructor() {
    owner = payable(msg.sender);
  }

  receive() external payable {}

  function withdraw(uint256 _amount) external {
    require(msg.sender == owner, "caller is not owner");
    payable(msg.sender).transfer(_amount);
  }

  function getBalance() external view returns (uint256) {
    return address(this).balance;
  }
}

توی Remix امتحانش کنین:

احساست در مورد این مقاله چیه؟