سالیدیفا

نگاشت (Mapping)

نگاشت ها (Mapping) به این گونه تعریف می شوند: mapping(keyType => valueType)

که در آن keyType می تواند هر نوع داده، بایت، رشته یا هر قراردادی باشد.

valueType هم می تواند هر نوع داده، نگاشت و آرایه هم باشد.

نگاشت ها قابل تکرار نیستند.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Mapping {
  // نگاشت از آدرس یه عدد
  mapping(address => uint) public myMap;

  function get(address _addr) public view returns (uint) {
    // نگاشت ها همیشه یک مقدار بازگشتی دارند.
    // اگر مقادیر تعریف نشوند، مقادیر پیش فرض جایگزین می شوند.
    return myMap[_addr];
  }

  function set(address _addr, uint _i) public {
    // مقدار برای این آدرس را بروز می کند
    myMap[_addr] = _i;
  }

  function remove(address _addr) public {
    // مقدار را به مقدار پیش فرض بر میگرداند.
    delete myMap[_addr];
  }
}

contract NestedMapping {
  // نگاشت های تو در تو (نگاشت از آدرس به نگاشتی دیگر)
  mapping(address => mapping(uint => bool)) public nested;

  function get(address _addr1, uint _i) public view returns (bool) {
    //میتوانید مقادیر را از نگاشت های تو در تو بگیرید
    // حتی زمانی که مقداردهی اولیه نشده باشد
    return nested[_addr1][_i];
  }

  function set(address _addr1, uint _i, bool _boo) public {
    nested[_addr1][_i] = _boo;
  }

  function remove(address _addr1, uint _i) public {
    delete nested[_addr1][_i];
  }
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟