سالیدیفا

نگاشت تکرار شونده

شما نمیتونین یه نگاشت(mapping) رو تکرار کنین. اینجا یه نمونه از ساختن نگاشت تکرار شونده رو میبینیم:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

library IterableMapping {
  // Iterable mapping from address to uint;
  struct Map {
    address[] keys;
    mapping(address => uint256) values;
    mapping(address => uint256) indexOf;
    mapping(address => bool) inserted;
  }

  function get(Map storage map, address key) public view returns (uint256) {
    return map.values[key];
  }

  function getKeyAtIndex(Map storage map, uint256 index)
    public
    view
    returns (address)
  {
    return map.keys[index];
  }

  function size(Map storage map) public view returns (uint256) {
    return map.keys.length;
  }

  function set(Map storage map, address key, uint256 val) public {
    if (map.inserted[key]) {
      map.values[key] = val;
    } else {
      map.inserted[key] = true;
      map.values[key] = val;
      map.indexOf[key] = map.keys.length;
      map.keys.push(key);
    }
  }

  function remove(Map storage map, address key) public {
    if (!map.inserted[key]) {
      return;
    }

    delete map.inserted[key];
    delete map.values[key];

    uint256 index = map.indexOf[key];
    address lastKey = map.keys[map.keys.length - 1];

    map.indexOf[lastKey] = index;
    delete map.indexOf[key];

    map.keys[index] = lastKey;
    map.keys.pop();
  }
}

contract TestIterableMap {
  using IterableMapping for IterableMapping.Map;

  IterableMapping.Map private map;

  function testIterableMap() public {
    map.set(address(0), 0);
    map.set(address(1), 100);
    map.set(address(2), 200); // insert
    map.set(address(2), 200); // update
    map.set(address(3), 300);

    for (uint256 i = 0; i < map.size(); i++) {
      address key = map.getKeyAtIndex(i);
      assert(map.get(key) == i * 100);
    }

    map.remove(address(1));

    // keys = [address(0), address(3), address(2)]
    assert(map.size() == 3);
    assert(map.getKeyAtIndex(0) == address(0));
    assert(map.getKeyAtIndex(1) == address(3));
    assert(map.getKeyAtIndex(2) == address(2));
  }
}

توی Remix امتحانش کنین:

احساست در مورد این مقاله چیه؟