سالیدیفا

مکان های داده: Storage ،Memory و Calldata

متغیر ها به یکی از صورت های storage ،memory یا calldata تعریف می شوند تا به صراحت مکان نگه داریشان(Data Location) مشخص شود.

storage – متغیر از نوع متغیر های وضعیت (state variable) است. (در بلاکچین ذخیره می شوند)
memory – متغیر در حافظه قرار دارد و تا زمانی که تابع خوانده شده وجود خواهد داشت.
calldata – مکانی خاص که شامل آرگومان های توابع است.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract DataLocations {
  uint[] public arr;
  mapping(uint => address) map;
  struct MyStruct {
    uint foo;
  }
  mapping(uint => MyStruct) myStructs;

  function f() public {
    //با متغیر های وضعیت _fصدا زدن
    _f(arr, map, myStructs[1]);

    // دریافت ساختار از نگاشت
    MyStruct storage myStruct = myStructs[1];
    // ساخت یک ساختار در مموری
    MyStruct memory myMemStruct = MyStruct(0);
  }

  function _f(
    uint[] storage _arr,
    mapping(uint => address) storage _map,
    MyStruct storage _myStruct
  ) internal {
    //انجام می شودmemoryکارهایی که با متغیرهای 
  }

  // امکان مقدار برگشتی از نوع مموری نیز وجود دارد
  function g(uint[] memory _arr) public returns (uint[] memory) {
    // انجام می شود memory کارهایی که با آرایه 
  }

  function h(uint[] calldata _arr) external {
    // انجام می شود calldata کارهایی که با آرایه
    }
}
Solidity

در Remix امتحان کنید: #

احساست در مورد این مقاله چیه؟