سالیدیفا

درخت مرکل

درخت مرکل بهتون اجازه میده وجود یه چیزی رو به صورت رمزنگاری ثابت کنید.

توی یه مجموعه و بدون نمایان کردن کل اون مجموعه

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract MerkleProof {
  function verify(
    bytes32[] memory proof,
    bytes32 root,
    bytes32 leaf,
    uint256 index
  ) public pure returns (bool) {
    bytes32 hash = leaf;

    for (uint256 i = 0; i < proof.length; i++) {
      bytes32 proofElement = proof[i];

      if (index % 2 == 0) {
        hash = keccak256(abi.encodePacked(hash, proofElement));
      } else {
        hash = keccak256(abi.encodePacked(proofElement, hash));
      }

      index = index / 2;
    }

    return hash == root;
  }
}

contract TestMerkleProof is MerkleProof {
  bytes32[] public hashes;

  constructor() {
    string[4] memory transactions =
      ["alice -> bob", "bob -> dave", "carol -> alice", "dave -> bob"];

    for (uint256 i = 0; i < transactions.length; i++) {
      hashes.push(keccak256(abi.encodePacked(transactions[i])));
    }

    uint256 n = transactions.length;
    uint256 offset = 0;

    while (n > 0) {
      for (uint256 i = 0; i < n - 1; i += 2) {
        hashes.push(
          keccak256(
            abi.encodePacked(
              hashes[offset + i], hashes[offset + i + 1]
            )
          )
        );
      }
      offset += n;
      n = n / 2;
    }
  }

  function getRoot() public view returns (bytes32) {
    return hashes[hashes.length - 1];
  }

  /* verify
  3rd leaf
  0xdca3326ad7e8121bf9cf9c12333e6b2271abe823ec9edfe42f813b1e768fa57b

  root
  0xcc086fcc038189b4641db2cc4f1de3bb132aefbd65d510d817591550937818c7

  index
  2

  proof
  0x8da9e1c820f9dbd1589fd6585872bc1063588625729e7ab0797cfc63a00bd950
  0x995788ffc103b987ad50f5e5707fd094419eb12d9552cc423bd0cd86a3861433
  */
}

توی Remix امتحانش کنین:

احساست در مورد این مقاله چیه؟