سالیدیفا

خواندن و نوشتن یک متغیر حالت (State Variable)

برای نوشتن و بروزرسانی مقدار یک متغیرِ حالت (state variable) باید یک تراکنش ارسال کنید. همچنین، می توانید متغیرهای حالت را به صورت رایگان و بدون هیچ کارمزدِ تراکنش بخوانید.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract SimpleStorage {
  // متغیر حالت برای ذخیره مقدار یک عدد
  uint public num;

  // برای نوشتن در متغیر حالت باید تراکنش ارسال شود
  function set(uint _num) public {
    num = _num;
  }

  // مقدار یک متغیر حالت را می توان بدون ارسال تراکنش خواند
  function get() public view returns (uint) {
    return num;
  }
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟