سالیدیفا

حلقه For و While

سالیدیتی از حلقه های while و do while پشتیبانی می کند.

حلقه های نامحدود را نباید بنویسید چون میتوانند حداکثر حد مجاز گس را مصرف کرده و باعث شکست تراکنش شوند.

به همین علت حلقه های while و do while به ندرت استفاده می شوند.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Loop {
  function loop() public {
    // for حلقه
    for (uint i = 0; i < 10; i++) {
      if (i == 3) {
        // continue پَرِش به تکرار بعدی با
        continue;
      }
      if (i == 5) {
        // breakخروج از حلقه با 
        break;
      }
    }

    // while حلقه
    uint j;
    while (j < 10) {
      j++;
    }
  }
}
Solidity

مشاهده در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟