سالیدیفا

ثابت ها (Constant)

ثابت ها متغیرهایی هستن که امکان ویرایش شدن ندارن و مقدارشون hard code می شه. استفاده از ثابت ها میتونه مصرف گس را کاهش بده.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract Constants {
    // یک قرارداد کد نویسی وجود دارد که ثابت ها را با حروف بزرگ می نویسند.
    address public constant MY_ADDRESS = 0x777788889999AaAAbBbbCcccddDdeeeEfFFfCcCc;
    uint public constant MY_UINT = 123;
}
Solidity

تو Remix امتحانش کنین

احساست در مورد این مقاله چیه؟