سالیدیفا

تابع (Function)

روش های مختلفی برای برگرداندن خروجی از یک تابع وجود دارد.

توابع عمومی (Public functions) نمیتوانند بعضی از انواع داده را به عنوان ورودی و خروجی قبول کنند.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Function {
  // توابع امکان برگردادن چندین خروجی را دارند
  function returnMany() public pure returns (uint, bool, uint) {
    return (1, true, 2);
  }

  // مقادیر برگشتی میتوانند نام گذاری شوند
  function named() public pure returns (uint x, bool b, uint y) {
    return (1, true, 2);
  }

  // مقادیر بازگشتی را میتوان به نام آنها انتصاب کرد.
  // را حذف کرد returnدر این حالت میتوان دستور .
  function assigned() public pure returns (uint x, bool b, uint y) {
    x = 1;
    b = true;
    y = 2;
  }

  // Use destructuring assignment when calling another
  // function that returns multiple values.
  function destructuringAssignments()
    public
    pure
    returns (uint, bool, uint, uint, uint)
  {
    (uint i, bool b, uint j) = returnMany();

    // مقادیر را می شود 
    (uint x, , uint y) = (4, 5, 6);

    return (i, b, j, x, y);
  }

  // نمیتوان از نگاشت(مپینگ) برای ورودی و خروجی استفاده کرد.

  // میتوان از آرایه ها به عنوان ورودی استفاده کرد
  function arrayInput(uint[] memory _arr) public {}

  // میتوان خروجی را به صورت آرایه فرستاد
  uint[] public arr;

  function arrayOutput() public view returns (uint[] memory) {
    return arr;
  }
}

// صدا زدن توابع با 
contract XYZ {
  function someFuncWithManyInputs(
    uint x,
    uint y,
    uint z,
    address a,
    bool b,
    string memory c
  ) public pure returns (uint) {}

  function callFunc() external pure returns (uint) {
    return someFuncWithManyInputs(1, 2, 3, address(0), true, "c");
  }

  function callFuncWithKeyValue() external pure returns (uint) {
    return
      someFuncWithManyInputs({a: address(0), b: true, c: "c", x: 1, y: 2, z: 3});
  }
}
Solidity

در Remix امتحان کنید: #

احساست در مورد این مقاله چیه؟