سالیدیفا

انواع داده اولیه (Primitive Data Types)

در اینجا با چند نمونه از انواع داده اولیه در سالیدیتی آشنا می شوید.

 • boolean
 • uint256
 • int256
 • address
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract Primitives {
  bool public boo = true;

  /*
  uint:
  به معنای اعداد حسابی می باشد(مقدار منفی نمیتوان داد). از ۸ بیت تا ۲۵۶ بیت می تواند تعریف شود.
  که در زیر رنج هر کدام را مشاهده میکنین.
    uint8 : 0 to 2 ** 8 - 1
    uint16 : 0 to 2 ** 16 - 1
    ...
    uint256 : 0 to 2 ** 256 - 1
  */
  uint8 public u8 = 1;
  uint public u256 = 456;
  uint public u = 123; // اگر به سایز اشاره نکنیم منظورمان ۲۵۶ بیت است.

  /*
  int
  در این داده میتوان از اعداد منفی هم استفاده کرد.
  میتوان سایز از ۸ بیت تا ۲۵۶ بیت تعریف کرد.
  
  int256 : -2 ** 255 to 2 ** 255 - 1
  int128 : -2 ** 127 to 2 ** 127 - 1
  */
  int8 public i8 = -1;
  int public i256 = 456;
  int public i = -123; // چنانچه به سایز اشاره نکنیم منظورمان ۲۵۶ بیت است.

  // حداقل و حداکثر مقدار قابل تعریف
  int public minInt = type(int).min;
  int public maxInt = type(int).max;

  address public addr = 0xCA35b7d915458EF540aDe6068dFe2F44E8fa733c;

  /*
  در سالیدیتی داده ها دنباله ای در بایت ها هستند که به دو نوع زیر تقسیم می شوند:
   - آرایه ها با حجم ثابت
   - آرایه با مقدار بایت پویا
   
   byte
   در سالیدیتی به آرایه ای پویا از بایت ها اشاره میکند.
   در واقع حالت کوتاه شده
   byte[]
   است.
  */
  bytes1 a = 0xb5; // [10110101]
  bytes1 b = 0x56; // [01010110]

  // مقادیر پیش فرض
  // متغیر های مقدار دهی نشده دارای یک مقدار پیش فرض هستند.
  bool public defaultBoo; // false
  uint public defaultUint; // 0
  int public defaultInt; // 0
  address public defaultAddr; // 0x0000000000000000000000000000000000000000
}
Solidity

تو Remix امتحانش کنین

احساست در مورد این مقاله چیه؟