سالیدیفا

آرایه (Array)

آرایه (Array) می تواند یک اندازه ثابت در زمان کامپایل و یا اندازه پویا داشته باشد.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract Array {
  // روش های مختلف تعریف و مقدار دهی آرایه
  uint[] public arr;
  uint[] public arr2 = [1, 2, 3];
  // آرایه با اندازه ثابت. تمام عناصر مقدار صفر دارند
  uint[10] public myFixedSizeArr;

  function get(uint i) public view returns (uint) {
    return arr[i];
  }

  // سالیدیتی میتواند کل آرایه را برگرداند
  // اما از این تابع نباید استفاده کرد
  // چرا که طول آرایه میتواند نامحدود باشد
  function getArr() public view returns (uint[] memory) {
    return arr;
  }

  function push(uint i) public {
    // اضافه کردن به آرایه
    // یک واحد به آرایه اضافه می شود
    arr.push(i);
  }

  function pop() public {
    // آخرین عنصر از آرایه حذف می شود
    // و طول آرایه یک عدد کم می شود
    arr.pop();
  }

  function getLength() public view returns (uint) {
    return arr.length;
  }

  function remove(uint index) public {
    // اندازه آرایه را تغییر نمیدهد Delete
    // مقدار عنصر مورد نظر را به عدد پیش فرض بر میگرداند
    // که در اینجا صفر است
    delete arr[index];
  }

  function examples() external {
    // ساخت آرایه در حافظه، فقط با اندازه ثابت می تواند ساخته شود
    uint[] memory a = new uint[](5);
  }
}
Solidity

مثالی از حذف عنصر آرایه #

حذف عنصر آرایه با جابجایی عناصر از راست به چپ

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract ArrayRemoveByShifting {
  // [1, 2, 3] -- remove(1) --> [1, 3, 3] --> [1, 3]
  // [1, 2, 3, 4, 5, 6] -- remove(2) --> [1, 2, 4, 5, 6, 6] --> [1, 2, 4, 5, 6]
  // [1, 2, 3, 4, 5, 6] -- remove(0) --> [2, 3, 4, 5, 6, 6] --> [2, 3, 4, 5, 6]
  // [1] -- remove(0) --> [1] --> []

  uint[] public arr;

  function remove(uint _index) public {
    require(_index < arr.length, "index out of bound");

    for (uint i = _index; i < arr.length - 1; i++) {
      arr[i] = arr[i + 1];
    }
    arr.pop();
  }

  function test() external {
    arr = [1, 2, 3, 4, 5];
    remove(2);
    // [1, 2, 4, 5]
    assert(arr[0] == 1);
    assert(arr[1] == 2);
    assert(arr[2] == 4);
    assert(arr[3] == 5);
    assert(arr.length == 4);

    arr = [1];
    remove(0);
    // []
    assert(arr.length == 0);
  }
}
Solidity

حذف عنصر آرایه با کپی کردن آخرین عنصر در محلی برای حذف

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

contract ArrayReplaceFromEnd {
  uint[] public arr;

  // حذف یک عنصر باعث ایجاد خلا در آرایه می شود.
  // یک روش برای حفظ فشردگی آرایه
  // آخرین عنصر را به محل حذف منتقل کنید.
  function remove(uint index) public {
    // انتقال آخرین عنصر به محل حذف
    arr[index] = arr[arr.length - 1];
    // حدف آخرین عنصر
    arr.pop();
  }

  function test() public {
    arr = [1, 2, 3, 4];

    remove(1);
    // [1, 4, 3]
    assert(arr.length == 3);
    assert(arr[0] == 1);
    assert(arr[1] == 4);
    assert(arr[2] == 3);

    remove(2);
    // [1, 4]
    assert(arr.length == 2);
    assert(arr[0] == 1);
    assert(arr[1] == 4);
  }
}
Solidity

نمایش در Remix #

احساست در مورد این مقاله چیه؟