سالیدیفا

چطور داده هامون رو تو اسلات مورد نظر ذخیره کنیم؟

storage

فضای ذخیره سازی تو سالیدیتی شبیه یه آرایه به طول  2^256 ه که هر اسلات اون میتونه 32 بایت دیتا رو تو خودش جا بده. ترتیب پر شدن اسلات ها به طور پیش فرض به ترتیب تعریف شدن متغیر ها و نوعشان تعیین می شه. اما با استفاده از کد اسمبلی میتونیم تو هر اسلاتی که خواستیم دیتا ذخیره کنیم.

این یه نمونه کد برای این کاره:

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.17;

library StorageSlot {
  // Wrap address in a struct so that it can be passed around as a storage pointer
  struct AddressSlot {
    address value;
  }

  function getAddressSlot(
    bytes32 slot
  ) internal pure returns (AddressSlot storage pointer) {
    assembly {
      // Get the pointer to AddressSlot stored at slot
      pointer.slot := slot
    }
  }
}

contract TestSlot {
  bytes32 public constant TEST_SLOT = keccak256("TEST_SLOT");

  function write(address _addr) external {
    StorageSlot.AddressSlot storage data = StorageSlot.getAddressSlot(TEST_SLOT);
    data.value = _addr;
  }

  function get() external view returns (address) {
    StorageSlot.AddressSlot storage data = StorageSlot.getAddressSlot(TEST_SLOT);
    return data.value;
  }
}

منبع